CYBERYOUTH

Неформално обучение по киберсигурност и устойчивост за младежки организации и младежи

ЗА ПРОЕКТА

“CYBERYOUTH: Неформално обучение по киберсигурност и устойчивост за младежки организации и младежи ” е 2-годишен проект за сътрудничество по програма Еразъм+ в младежкия сектор и се стреми да повиши осведомеността на младите хора по отношение на правилните практики и методи за киберсигурност, чрез тясно сътрудничество с МСП, фокусирани върху киберсигурността. Проектът има за цел и да запознае младите хора с възможностите, предоставени от киберпрофесиите, както и да помогне за изграждане на капацитета, необходим за използване на тези възможности чрез ангажиране на неформални методи на обучение, като онлайн курс и образователно приложение.

РЕЗУЛТАТИ

През 2-те години на изпълнение на проекта CYBERYOUTH има за цел да разработи следния списък с проектни резултати (ПР):

• Многоезичен сайт на проекта достъпен на 7 езика (EN/IT/NL/BG/ET/TR/ES) както и страници в социалните медии (Facebook, LinkedIn).

• ПР1: Стратегическа рамка за киберустойчивост на младежките организации: разработена с цел въвеждане на стандарти за качество на киберсигурността в младежките организации.

• ПР2: Онлайн академия за киберсигурност (CY-Academy): Онлайн академия за правилни практики за киберсигурност на младите хора и повишаване на осведомеността за възможностите, които тези области предлагат за младежите чрез неформални образователни дейности, като кибер игри, въпросници и др.

• ПР3: Приложение за киберсигурност за овластяване на младежите чрез онлайн геймифицирано неформално образование: Разработване на уеб приложение в тясно сътрудничество с различни малки и средни предприятия и младежки организации, както и ориентиране на демографията на младите хора, за ангажиране на интереса към развиване на знания в областта на киберсигурността чрез неформални образователни методи.

• LTTA: C1 Мобилност, базирана в Турция: Това събитие ще събере заедно младежки работници, представляващи Италия, Турция, Холандия, Естония, България и Испания, и опитни професионалисти по киберсигурност, за да насърчаване на изграждането на капацитет на младежките работници за прилагане на ефективни организационни стратегии чрез споделяне на полезни инструменти и добри практики.

• Набор от 6 финални събития за разпространение на информацията (E1-E6) ще се проведат в края на проекта във всяка партньорска страна, като ще бъдат поканени и включени членове на местни и регионални образователни съвети, заедно със заинтересовани страни и различни асоциирани младежи партньори.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

• Младежки работници и преподаватели.

• Местни и регионални отдели за образование.

• Членове на персонала на младежки и партньорски организации.

• МСП в сферата на киберсигурността.

• Млади хора, особено тези с интерес към кибернетични професии, с фокус върху многообразието и включването на демографски групи, които обикновено не участват в киберсигурността.

CYBERYOUTH

Неформално обучение по киберсигурност и устойчивост за младежки организации и младежи

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Project No: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000028668

Scroll to Top